Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Alta al padró d’habitants procedents d’altres municipis

En què consisteix:


Tamitar l'alta al Padró municipal d'habitats a Figaró – Montmany de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.Enllaços per a més informació:


www.diba.cat – Unitat Estadística i població


El pot fer

Qualsevol persona major d’edat

Termini

Tot l’any

Obligacions econòmiques

Gratuït

Normativa

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal.

http://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00813-00815.pdf

Com iniciar el tràmit


Telèfon

Observacions

Fax: 93 842 91 36

Telèfon

637 281 633

Horari d´atenció

Dilluns a divendres de 09:30-14 h i dijous de 17-20 h

Presencial

Observacions

- És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l'Ajuntament per poder realitzar el tràmit.

- En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit la mare, el pare o el/la tutor/a legal.

On es fa

Ajuntament

  • Document d'identitat de la persona sol·licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat d'alta en el Registre d'estrangers emès per la Policia Nacional. (original i fotocòpia).
  • Annex 1: Escriptura de propietat de la finca, o copia simple de l'escriptura de propietat, on la persona sol·licitant consti com a propietària (original i fotocòpia). En el cas que la persona sol·licitant no sigui propietària de l'habitatge s'haurà d'aportar l'autorització signada de la/es persona/es propietària/ais i la fotocòpia del/s seu/s document/s d'identitat, o bé
  • Annex 2: Contracte de lloguer vigent (original i fotocòpia). Si la persona sol·licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de les persones propietària i titular del lloguer, adjuntant la fotocòpia del document d'identitat d'ambdues persones.
  • Cèdul·la d'habitabilitat o rebut d'algun subministrament de la vivenda.
  • En el cas de menors d'edat que s'hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d'identitat.
  • En cas de menors d'edat amb els pares separats o divorciats, resolució judicial de la custòdia del/de la menor o conveni regulador de separació. (original i fotocòpia).
  • En cas d'empadronament en Residència de tercera edat, cal presentar un document signat pel responsable del centre.
  • En casos de canvi de domicili a hotels o pensions, autorització del titular de l'empresa.


Informació relacionada

Documents

Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona