Ajuntament de Figaró-Montmany

Escut Ajuntament de Figaró-Montmany

IDIOMES:

  • MIDA DEL TEXT      

Ajuntament - Seu Electrònica

POBLACIÓ

Modificació de dades personals del padró

El padró municipal és el registre administratiu on estan inscrites totes les persones que viuen en un municipi. Totes les persones tenen l'obligació i el dret d'empadronar-se, i d'aquesta manera es converteixen en VEÏNS/ES amb els drets i deures cívics que això suposa.

Aquest registre acredita el domicili dels i les veïns/es d'un municipi i serveix per saber quants i qui són les persones que conviuen en un municipi i així planificar accions i programes per cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del seu municipi. També serveix per actualitzar el cens electoral.

Totes les persones tenen dret a conèixer la informació personal que consta al padró i poden modificar-la.

Si has canviat alguna de les teves dades: nom, nivell d'estudis, estat civil, etc. has de tramitar un canvi de dades del padró.


El pot fer

- Tota persona major d’edat o els menors amb la corresponent autorització.
- Col·lectius com poden ser les residències de 3ª edat, bé directament, bé a través del director del centre, prèvia autorització d’un familiar.

Termini

Quan la persona interessada pugui acreditar un canvi en les seves dades personals.

Obligacions econòmiques

No hi ha cost.

Normativa

Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei reguladora de les Bases de Règim Local en relació al Padró Municipal

Com iniciar el tràmit


On es fa

Ajuntament

  • Document d'identitat de la persona sol·licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d'identitat del país d'origen acompanyat del certificat d'alta en el Registre d'estrangers emès per la Policia Nacional. (original i fotocòpia)
  • En el cas de canvi de dades acadèmiques, justificant que acrediti el canvi del nivell d'estudis.

Segons les circumstàncies particulars es podrà requerir documentació addicional.


Observacions

Es tracta d'un tràmit presencial. És imprescindible que les persones majors de 18 anys es presentin a l'Ajuntament per poder realitzar el tràmit. En el cas de menors de 18 anys, només podrà realitzar el tràmit la mare, el pare o el/la tutor/a legal.Ajuntament de Figaró–Montmany
Carretera de Ribes, 42-44
08590 Figaró-Montmany
Telèfon 637 281 633

Amb la col·laboració de:

Logo Diputació Barcelona